Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Arati Touch 

 1. Bonte h.o.d.n. Arati Touch (hierna: Arati Touch) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55001521 en is gevestigd aan Sikkelstraat 3 (6532VA) te Nijmegen.

 Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Arati Touch.

 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Diensten: de Diensten die Arati Touch aanbiedt zijn somatisch seksuologische (online) coaching en workshops, gericht op algehele bewustwording en educatie.

 5. Dienstverlener: A. Bonte h.o.d.n. Arati Touch, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Arati Touch.

 6. Opdrachtgever: de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Arati Touch, die Arati Touch heeft aangesteld, projecten aan Arati Touch heeft verleend voor Diensten die door Arati Touch worden uitgevoerd, of waaraan Arati Touch een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Arati Touch, alsmede voorstellen van Arati Touch voor Diensten die door Arati Touch aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Arati Touch waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Arati Touch, elke Overeenkomst tussen Arati Touch en Opdrachtgever en op elke dienst die door Arati Touch wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Arati Touch aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Arati Touch is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn/hen/hun, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval Arati Touch niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 11. De disclaimers(s) van Arati Touch zijn van toepassing op de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtgever is gehouden deze disclaimer(s) voorafgaand aan de dienstverlening te lezen en voor akkoord te ondertekenen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Arati Touch gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Arati Touch zal een Aanbod doen aan Opdrachtgever na een vrijblijvend online ontmoetingsgesprek.

 2. Arati Touch is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Arati Touch het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Arati Touch gegronde reden te weigeren.

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden in het aanbod van Arati Touch zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Arati Touch niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 7. Arati Touch heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

 8. In geen geval is een sessie bij Arati Touch een (medische) behandeling, ook worden er geen medische diagnoses gesteld. De sessie wordt niet uitgevoerd door een therapeut.

 9. Voor deelname aan een sessie dient Opdrachtgever minimaal 18 jaar zijn.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Arati Touch heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Arati Touch te retourneren.

 2. Arati Touch heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

 3. Arati Touch is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 5. Elke Overeenkomst die met Arati Touch wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Arati Touch wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Arati Touch is verbonden.

 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen na betaling recht op herroeping, tenzij Arati Touch met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Arati Touch van Opdrachtgever verkrijgt.

 2. Zowel Opdrachtgever als Arati Touch kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Arati Touch ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Annulering van de overeenkomst is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van Arati Touch alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst drie weken voor de aanvangsdatum geannuleerd wordt. Indien dit twee weken plaatsvindt voor de aanvangsdatum, is dit 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. Dit laat het recht vanArati Touch onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

5.       Ingeval van individuele sessies met Opdrachtgever, kan Opdrachtgever de afspraak              tenminste 48 uur van te voren kosteloos verplaatsen. Bij annulering van de afspraak             binnen 48 uur, wordt 50% van de kosten van de sessie in rekening gebracht.

 1. Zowel Opdrachtgever als Arati Touch kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Arati Touch nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

 1. Arati Touch zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Arati Touch staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Hierbij wordt uitsluitend gehandeld met de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan Arati Touch de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Arati Touch aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Arati Touch heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Arati Touch niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Arati Touch, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

 5. Voorafgaand aan de dienstverlening vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens de intake dient Opdrachtgever alle relevante informatie die van invloed kan zijn op de sessie aan Arati Touch te verstrekken. Hieronder wordt verstaan lichamelijke en fysieke gesteldheid (waaronder lichamelijke, emotionele of psychische klachten), zwangerschap, eventuele (geslachts)ziektes, blessures, hoge bloeddruk. Indien naar het uitsluitend oordeel van Arati Touch Opdrachtgever ongeschikt is deel te nemen aan een sessie, komt de dienstverlening per direct te vervallen zonder dat Arati Touch enige schadevergoeding aan Opdrachtgever is verschuldigd. 

 6. Opdrachtgever vrijwaart Arati Touch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 7. Deelname aan een sessie is in geen geval gericht op orale bevrediging, geslachtsgemeenschap of het bewust werken naar een orgasme.

 8. Arati Touch heeft het recht Opdrachtgever te verwijderen uit de locatie indien Opdrachtgever zich niet correct gedraagt of het normale verloop van de sessie c.q. workshop verhindert of het veiligheidsgevoel van andere deelnemers en/of de docent. Indien Opdrachtgever hierbij grenzen overschrijdt in strijd met de wet, goede zeden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan Arati Touch hiervan aangifte doen bij de politie. Bij uitsluiting van deelneming heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vergoeding van schade.

 9. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Arati Touch aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Arati Touch of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Arati Touch recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 10. Indien blijkt dat de dienstverlening van Arati Touch niet toereikend genoeg is, kan Arati Touch in overleg met Opdrachtgever besluiten om Opdrachtgever door te verwijzen naar een therapeut, dan wel de sessies tezamen met een therapeut te verrichten.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Arati Touch verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Arati Touch niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. Arati Touch is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Arati Touch verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Arati Touch voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. Arati Touch kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Arati Touch gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Arati Touch.

 

Artikel 8 - Coaching, Workshop en/of meerdaagse retraite

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Arati Touch coaching, dan wel een workshop verzorgen voor Opdrachtgever. Indien er in dit artikel wordt gesproken over coaching, dan wel coachingssessie wordt hier alsmede een workshop, dan wel een meerdaagse retraite mee bedoeld.

 1. De coachingssessie vindt plaats op locatie van Arati Touch of op een daarvoor geboekte locatie. Opdrachtgever dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een workshop. Hierbij dient Opdrachtgever te voldaan aan de door Arati Touch gestelde voorwaarden.  

 2. De inhoud van de door Arati Touch aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Arati Touch de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

 3. Opdrachtgever zal Arati Touch schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 4. Arati Touch is gerechtigd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te veel of te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Arati Touch om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Arati Touch gerechtigd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 5. Indien er sprake is van een online coaching of workshop ontvangt Opdrachtgever voorafgaand aan de coaching een link van Zoom om hiermee deel te kunnen nemen aan de coaching.

 

Artikel 9 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Arati Touch is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Arati Touch, Arati Touch een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

 2. Arati Touch voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Arati Touch opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag vooraf dient te betalen, of dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien een voorschot, dan wel volledige vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot of het volledige bedrag te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtgever kan het verschuldigde bedrag indien daartoe overeengekomen, ineens achteraf en op locatie voldoen.

 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 5. Arati Touch is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Arati Touch.

 

Artikel 11 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Arati Touch zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien Arati Touch meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Arati Touch gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Arati Touch de betrokkene hierover informeren.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Arati Touchverwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Arati Touch tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Arati Touch op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. Arati Touch heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Arati Touch gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Arati Touch is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. Arati Touch is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Arati Touch te vergoeden voor elk financieel verlies dat Arati Touch lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Overmacht

 1. Arati Touch is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de zijde van Arati Touch wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Arati Touch, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Arati Touch zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Arati Touch of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Arati Touch buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Arati Touch is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Arati Touch alleen geacht te bestaan indien Arati Touch dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Arati Touch, is Arati Touch uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Arati Touch binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Arati Touch deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Arati Touch in staat is om adequaat te reageren. 

 3. Indien het verrichten van Diensten door Arati Touch leidt tot aansprakelijkheid van Arati Touch, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Arati Touch. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

 4. Arati Touch sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Arati Touch is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Arati Touch is niet aansprakelijk voor de beslissingen die Opdrachtgever zelf neemt tijdens een sessie.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Arati Touch voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Arati Touch geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Arati Touch.

 7. Enige door Arati Touch opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Arati Touch.

 8. De inhoud van het opgeleverde advies van Arati Touch is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Arati Touch opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Arati Touch. Arati Touch is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 9. Arati Touch is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Arati Touch.

 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Arati Touch nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Arati Touch haar eigen advies.

 11. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Arati Touch sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.

 12. Arati Touch staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Arati Touch verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Arati Touch vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Arati Touch binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Arati Touch.

 

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. Arati Touch en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Arati Touch bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Arati Touch is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Arati Touch opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Arati Touch steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

 3. Indien Arati Touch op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Arati Touch zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Arati Touch niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Arati Touch en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Arati Touch waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Arati Touch en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Arati Touch rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Arati Touch. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Arati Touch opgeleverde zaken, dient Arati Touch expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Arati Touch rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 18 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Arati Touch verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Arati Touch zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Arati Touch van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Arati Touch voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst kunnen worden gebruikt.

 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Arati Touch verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 - Klachten  

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Arati Touch of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Opdrachtgever deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van Arati Touch. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.

 2. Voorts zal Arati Touch de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Opdrachtgever proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

 3. Indien de betreffende medewerker van Arati Touch en/of contactpersoon van Opdrachtgever en Opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke geschillencommissie van Solopartners. Solopartners zal de klacht vervolgens afhandelen.

 4. Arati Touch zal Opdrachtgever op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Solopartners en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Arati Touchen Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Arati Touch heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Arati Touch en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

 

Nijmegen, 11 februari 2021

>