Privacyverklaring van Arati Touch

Dit is het privacy statement van A. Bonte h.o.d.n. Arati Touch, hierna: Arati Touch.

Arati Touch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55001521  en is gevestigd aan de Sikkelstraat 3 (6532VA) te Nijmegen. In dit document wordt uitgelegd hoe Arati Touch omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Arati Touch de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Arati Touch, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Arati Touch, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Arati Touch verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contact- en NAW-gegevens;

Geslacht;

Geboortedatum;

Gezinssituatie;

Beperkte medische gegevens, waaronder medicatie;

Financiële gegevens;

Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende website heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk;

Internetbrowser en apparaat type;

Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Bijzondere of gevoelige peroonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
arati@arati-touch.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Arati Touch verwerkt worden, hebben ten doel om contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

Het uitvoeren van haar diensten;

Verbeteren van de dienstverlening;

Het verrichten van betalingen;

Nakomen van wettelijke verplichtingen;

Het doen van marketing en communicatieuitingen;

Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

Het versturen van nieuwsbrieven;

Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Te informeren over wijzigen van onze diensten en producten

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Arati Touch  worden persoonsgegevens verwerkt. Arati Touch verwerkt uitsluitend gegevens die Arati Touch noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Arati Touch  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website [website} indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Arati Touch  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming

 

Bewaartermijn

De door Arati Touch verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Arati Touch deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Arati Touch  kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.

De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.

Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Indien blijkt dat Arati Touch jou niet van dienst kan zijn, dan kun je in overleg doorverwezen worden naar therapeut, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens, medische gegevens, geslacht, geboortedatum en de overige door jou verstrekte gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Arati Touch neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Arati Touch behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Arati Touch  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Arati Touch voor zover deze niet aan derden toebehoren.

De informatie die te vinden is op de website van Arati Touch over de coaching en workshops op het gebied van seksualiteit is niet bedoeld als een vervanging van een gekwalificeerd medisch advies, dan wel informatie . Arati Touch is geen gekwalificeerd arts en geeft geen medische adviezen, diagnose of behandelingen. Indien je onder behandeling bent bij een therapeut, dient het medisch en/of therapeutisch, het advies van de therapeut leidend te zijn. De coaching van Arati Touch zijn geen vervanging van andere behandelingsmethode en sluiten deze dan ook nimmer uit. Ook heeft Arati Touch niet de intentie om een therapeutische behandeling te doorkruisen. Indien je wilt stoppen met medicijnen voorgeschreven door een behandeld arts dient dit besproken te worden de behandeld arts. De keuze om te stoppen met de coaching en/of de diensten van Arati Touch dient altijd door de klant zelf gemaakt te worden, Arati Touch kan voor de gevolgen hiervan nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Arati Touch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten voor derden.

Hoewel de coaching en/of workshops van Arati Touch effectief (kunnen) zijn geeft Arati Touch geen garantie dat de coaching en/of workshops bij iedereen aanslaan, of op dezelfde manier werken. Iedereen die de diensten van Arati Touch volgt, zal zich inspannen en actief deelnemen aan de diensten waarmee de coaching effect kunnen hebben.

Indien u gebruik maakt van de diensten van Arati Touch blijft u ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en wat u met de adviezen van Arati Touch doet.

Bij twijfel raadpleeg altijd uw gekwalificeerde arts.

Cookieverklaring

Arati Touch maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Arati Touch mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Arati Touch  gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Arati Touch worden tracking cookies geplaatst. Met het plaatsen van deze kan jouw  surfgedrag bijgehouden worden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Op de website van Arati Touch worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Arati Touch  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via arati@arati.nl.

Gebruik Social Media

Arati Touch maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Arati Touch u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Arati Touch .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Arati Touch , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Arati Touch over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Arati Touch staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Arati Touch  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail arati@arati.nl.Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Arati Touch  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Arati Touch zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Arati Touch kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 11 februari 2021.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ârati Touch Praktijk voor Seksueel Ontdekkingswerk verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij geeft. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht (m/v/x)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

NB.: gegevens die verwerkt worden voor Ârati Ruimte voor Groei en Bewustzijn, vallen onder Ârati Touch Praktijk voor Seksueel Ontdekkingswerk.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ârati Touch verwerkt in een enkel geval gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit kunnen ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik je, indien nodig om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Ârati Touch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het afhandelen van je betaling
 • Het verzenden van mijn nieuwsbrief en die van Ârati Ruimte

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar
Ârati Touch zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om te kunnen doen waarvoor ik je gegevens nodig heb. De bewaartermijn is 7 jaar.

Delen met anderen

Ârati Touch deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal ze alleen verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er bedrijven zijn die in opdracht van mij gegevens verwerken, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van joue gegevens. Ârati Touch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ârati Touch gebruikt nog geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar arati@arati. Ârati Touch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ârati Touch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arati@arati-touch.nl.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Ârati Touch, kunt je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Sikkelstraat 3

Postcode en plaats: 6532 VA Nijmegen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55001521

Telefoonnummer: 0031640066052

E-mailadres: arati@arati-touch.nl


Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 11 februari 2021.

 • List Element
 • List Element
 • List Element
>